Regulamin sklepu Internetowego Christine Granville

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW „CHRISTINE GRANVILLE”

 

§ 1 Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się do umów sprzedaży produktów pod marką „CHRISTINE GRANVILLE” (zwanych dalej także w zależności od kontekstu jako „Produkt” lub „Produkty”), zawieranych na odległość pomiędzy sprzedającym: Agnieszka Bobrukiewicz, adres: ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska, NIP 5422594125, REGON 052195960, wpisanym do rejestru CEDG pod numerem ● (zwanym dalej jako: “CHRISTINE GRANVILLE”) oraz nabywcami tych produktów poprzez dedykowaną stronę internetową: www.christinegranville.com.

2. Jakiekolwiek warunki sprzedaży ww. produktów odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają pisemnej zgody stron.

§ 2  Zawarcie umowy

1. Jakakolwiek forma prezentacji Produktów za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej nie stanowi i nie może być interpretowane jako złożenia prawnie wiążącej oferty sprzedaży Produktów, zważywszy, że zarówno asortyment Produktów, jak i ich dostępność może ulec zmianie.

2. Poprzez akceptację na dedykowanej stronie internetowej ikony ‘order to pay’ (zlecenie zapłaty), nabywca składa prawnie wiążące zlecenie nabycia Produktów, które zostały przez niego zidentyfikowane w wirtualnym koszyku zakupowym. Otrzymanie takiego zamówienia podlega natychmiastowemu potwierdzeniu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez nabywcę, dochodzi do zawarcia między nabywcą a CHRISTINE GRANVILLE prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

3. Poprzez zawarcie ww. umowy, CHRISTINE GRANVILLE zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia fabrycznie nowych i wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych Produktów objętych potwierdzonym zamówieniem, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny oraz kosztów dostawy zgodnie z warunkami tego zamówienia.

§ 3  Odstąpienie od umowy

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sprawie kupna-sprzedaży Produktów wyłącznie według swojego uznania i bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek okoliczności, pod warunkiem jednak, że skorzysta z tego prawa nie później niż w okresie czternastu (14) dni bezpośrednio następujących po otrzymaniu Produktów objętych zamówieniem.

2. W celu skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, nabywca jest zobowiązany złożyć oświadczenie woli w formie określonej w Załączniku 1 do niniejszych Ogólnych Warunków, według swojego uznania bądź przesyłając to oświadczenie na adres: info@christinegranville.pl, bądź przesyłając je przesyłką listową na następujący adres obsługi klienta: “CHRISTINE GRANVILLE, ul. Woronicza 33d/168,02-649 Warszawa, Polska”.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, w żadnym przypadku oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie zostanie uznane za prawnie skuteczne, jeżeli zostanie wysłane meilem lub nadane w urzędzie placówki pocztowej lub nadane do wysyłki kurierem po upływie ww. czternastodniowego (14) terminu. W każdym przypadku nabywca może potwierdzić otrzymanie oświadczenia telefonicznie pod numerem obsługi klienta: +48 519 567 557, czynnym w godzinach 9.00-17.00, poniedziałek-piątek, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. CHRISTINE GRANVILLE zastrzega jednak, że przekazanie informacji telefonicznie nie jest wystarczające w celu prawnie skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Prawnie wiążący skutek odstąpienia ma wyłącznie oświadczenie woli nabywcy sporządzone w formie pisemnej i przesłane CHRISTINE GRANVILLE w sposób wyżej określony.

4. W braku wyraźniej zgody CHRISTINE GRANVILLE, nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, które zgodnie z treścią zlecenia nabywcy, zostały poddane personalizacji.

§ 4 Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, CHRISTINE GRANVILLE zobowiązuje się zwrócić wpłaconą przez nabywcę cenę w całości. Koszty dostawy zostaną potrącone z podlegającej zwrotowi ceny jedynie w sytuacji, gdy nabywca wybrał w złożonym zamówieniu inny niż najtańszy, oferowany przez CHRISTINE GRANVILLE, sposób dostarczenia Produktów.

2. Jakakolwiek płatność podlegająca zwrotowi w skutek odstąpienia przez nabywcę od umowy kupna-sprzedaży Produktów, zostanie zwrócona nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez CHRISTINE GRANVILLE oświadczenia o odstąpieniu. W każdym przypadku, CHRISTINE GRANVILLE ma prawo wstrzymać zwrot do czasu otrzymania Produktu w niepogorszonym stanie.

3. Zwrot Produktu powinien zostać dokonany w okresie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez CHRISTINE GRANVILLE oświadczenia woli nabywcy o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na adres: ul. Woronicza 33d/168, 02-649 Warszawa, Polska. Termin ten zostanie uznany za zachowany, w przypadku, jeżeli Produkt zostanie nadany do wysłania w placówce pocztowej lub za pośrednictwem kuriera przed upływem ww. czternastodniowego (14) terminu.

4. W przypadku odstąpienia, nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu oraz ponosi odpowiedzialność w przypadku jego utraty lub uszkodzenia podczas wysyłki. W celu uniknięcia wątpliwości, zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje w rezultacie skorzystania przez nabywcę z przysługujących mu praw w ramach rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 5 Dostawa

1. Wysyłka Produktu następuje po otrzymaniu ceny przez CHRISTINE GRANVILLE. W braku odmiennego porozumienia, wysyłka następuje z magazynu wskazanego w treści zamówienia.

2. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Produktu albo warunków jego wysyłki zawarte na dedykowanej stronie internetowej CHRISTINE GRANVILLE mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie wiążą CHRISTINE GRANVILLE dopóki nie zostaną potwierdzone w umowie kupna-sprzedaży.

3. CHRISTINE GRANVILLE ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadku niezawinionej możliwości jego dostarczenia zgodnie z zamówieniem, pod warunkiem poinformowania o tym nabywcy nie później niż siedem (7) dni od potwierdzenia zamówienia.

§ 6 Produkty spersonalizowane

1. Produkty marki CHRISTINE GRANVILLE mogą podlegać personalizacji na życzenie nabywcy zgodnie z zamówieniem.

2. CHRISTINE GRANVILLE ma prawo odmówić personalizacji Produktu, jeżeli według własnej oceny uzna, że naruszałoby to przepisy prawa, prawnie chronione prawa osób trzecich lub byłoby to niewłaściwe z innych powodów. W każdym przypadku, nabywca zwalnia niniejszym CHRISTINE GRANVILLE od skutków jakichkolwiek roszczeń, kar, odszkodowań etc., które mogą być związane z dokonaną na jego życzenie personalizacją Produktu.

3. Jakiekolwiek uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu nie znajdują zastosowania do Produktów spersonalizowanych na wyraźne życzenie nabywcy za wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot następuje w wykonaniu uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 7 Cena oraz koszty dostawy

1. Aktualny cennik wraz z kosztami dostawy Produktów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej sprzedawcy: www.christinegranville.com.

2. CHRISTINE GRANVILLE ma prawo do zmiany ww. cennika oraz kosztów dostawy w każdym czasie, pod warunkiem że zmiana taka będzie mieć zastosowania do zamówień w trakcie realizacji. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 8 Płatności

CHRISTINE GRANVILLE akceptuje dokonywanie płatności za Produkty kartą kredytową lub przelewem bankowym z wykorzystaniem internetowego serwisu transferu środków pieniężnych PayPal. Wszystkie przelewy powinny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej: www.christinegranville.com.

§ 9 Gwarancja

1. Ze względów różnic w oprogramowaniu i urządzeniach służących do edycji i prezentacji fotograficznej, mogą wystąpić nieznaczne różnice w zakresie kolorystyki Produktów. Mając to na uwadze, jakkolwiek CHRISTINE GRANVILLE podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić, że prezentowane Produkty są w jak największym stopniu tożsame z oryginałem, rekomenduje się, aby składając ofertę, nabywca opierał swoją ocenę, przede wszystkim, na dostępnym opisie Produktu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. CHRISTINE GRANVILLE zapewnia, że dostarczony Produkt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiada cechy przedstawione w opisie Produktu umieszczonym na dedykowanej stronie internetowej. Zobowiązania gwarancyjne CHRISTINE GRANVILLE obowiązują przez okres dwóch (2) lat od dostawy Produktu do nabywcy. W celu uniknięcia wątpliwości zobowiązania sprzedawcy wynikające z ustawowej rękojmi lub z gwarancji nie obejmują przypadków, gdy utrata cech Produktu jest wynikiem jego normalnego zużycia w trakcie korzystania.

3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji, okaże się, że dostarczony Produkt nie posiada określonych w umowie cech, jest niesprawny technicznie lub w inny sposób nieprzydatny do korzystania w sposób przewidziany, w sposób rozsądny porównując rzeczywiste cechy Produktu z cech przedstawionych w jego opisie na dzień złożenia zamówienia, nabywca, aby wykonać prawa przysługujące z gwarancji, zobowiązany jest zwrócić taki Produkt niezwłocznie po zaistnieniu wady oraz poinformować o tym fakcie sprzedającego. W takiej sytuacji, CHRISTINE GRANVILLE zobowiązana będzie, w zależności od wyboru nabywcy, zwrócić otrzymaną cenę Produktu albo, zakładając, że Produkt jest nadal oferowany, zastąpić taki Produkt na produkt, który jest fabrycznie nowy i wolny od wad. CHRISTINE GRANVILLE ponosi koszty zwrotu wadliwego Produktu, jak również koszty dostawy produktu zamiennego, zgodnie z warunkami określonymi na dedykowanej stronie internetowej CHRISTINE GRANVILLE.

4. Wszelkie powiadomienia związane z reklamacją stwierdzonych wad powinny być kierowane meilowo na adres:info@christinegranville.pl lub na następujący adres punktu obsługi klienta: “CHRISTINE GRANVILLE, ul. Woronicza 33d/168, 02-649 Warszawa, Polska. Reklamacja powinna uwzględniać informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik 2 do niniejszych Ogólnych Warunków, aby umożliwić jej rozpatrzenie. Wszelkie zwrotu wadliwych Produktów powinny być kierowane na adres: “CHRISTINE GRANVILLE, ul. Woronicza 33d/168, 02-649 Warszawa, Polska.

5. CHRISTINE GRANVILLE jest zobowiązana rozpatrzyć i odpowiedzieć niezwłocznie na złożoną reklamację a w każdym wypadku nie później niż trzydzieści (30) dni od jej otrzymania.

6. W celu uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek uprawnienia nabywcy odnoszące się do zobowiązań gwarancyjnych CHRISTINE GRANVILLE dotyczą wyłącznie nabywcy i nie mogą być przeniesione na jakiekolwiek osoby trzecie, chyba że reklamacja zostanie uznana przez CHRISTINE GRANVILLE albo, w przypadku wystąpienia sporu, zasądzone przez właściwy sąd.

§ 10 Dane osobowe

Szczegółowe informacje, w tym prawa nabywcy, związane z przetwarzanymi przez CHRISTINE GRANVILLE danymi osobowymi, zawarte są w Załączniku 3 do niniejszych Ogólnych Warunków.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy zakup Produktu wiąże się z przyznaniem voucheru podarunkowego, voucher taki nie będzie podlegać wymianie na gotówkę za wyjątkiem sytuacji, gdy CHRISTINE GRANVILLE, według własnego uznania, wyrazi na to zgodę.

2. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w każdym czasie. W przypadku zmiany, nowy ujednolicony tekst Ogólnych Warunków zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.christinegranville.com i zacznie obowiązywać z dniem publikacji.

3. Wszelkie spory związane z ważnością lub realizacją umów kupna-sprzedaży Produktów podlegać będą rozpatrzeniu przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od 1 grudnia 2019 r.

REGULAMIN ZABAWY NA INSTAGRAMIE Z DNIA 08.12.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Zabawy na Instagramie(zwanym dalej “Zabawą”), jest CHRISTINE GRANVILLE z siedzibą ul. Radzymińska 22 / 54, Białystok i Nail Spa Sp.z.o.o. z siedzibą 02-593 Warszawa, ul. Chodkiewicza 4 m 62 (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Zabawy.
6. Zabawa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Instagram oraz Facebook i jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Facebook Inc.
7. Zabawa jest prowadzona na stronie: https://www.instagram.com/christinegranville_official/?hl=pl
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY ZABAWY

1. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy,
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Instagram, Facebook
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Zabawie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook ;
3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Zabawie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w
§6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Zabawie jest: zegarek Christine Granville
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Zabawie opublikowanego na
portalu Instagram – na profilu Christine Granville
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY ZABAWY

1. Zabawa jest dostępny w formie ogłoszenia (dalej: „post“) na portalu społecznościowym
Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora pod adresem :
https://www.instagram.com/christinegranville_official/?hl=pl

2. Zabawa trwa od dnia 08.12.2020 do 15.12.2020 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest:
– dokończyć zdanie „Magia Świąt to dla mnie…”
– oznaczyć w poście najlepszego przyjaciela i podzielić się z nim informacją o tym konkursie
– polubić profil Christine Granville na Instagramie I Facebooku

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram i Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy wykonania zadań opisanych w § 5.Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Zabawy
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
5. Zwycięzca Zabawy zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia Zabawy.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta na
stronie https://www.instagram.com/christinegranville_official/?hl=pl
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzinod ogłoszenia wyników Zabawy na Instagramie Christine Granville wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. numer telefonu
c. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Zabawie nagrody będą wysłane kurierem do wybranego uczestnika Zabawy do 14 dni kalendarzowych lub odbiór osobisty
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Zabawy, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama i Facebooka
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Instagram i Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jaki graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Instagram, Facebook
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagram,Facebook kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Zabawy;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram, Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram, Facebook
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacje strony Instagrama, Facebooka

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.
2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Zabawy
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym, Instagram, Facebook
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Zabawie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Zabawy przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Zabawie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Zabawie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Zabawy lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Zabawy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2020 r. i obowiązuje do 15.12.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jej trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora
5. Regulamin Zabawy dostępny jest na profilu marki Christine Granville.

[]