Regulamin – Christine Granville

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW „CHRISTINE GRANVILLE”

§ 1
Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki stosuje się do umów sprzedaży produktów pod marką „CHRISTINE GRANVILLE” (zwanych dalej także w zależności od kontekstu jako „Produkt” lub „Produkty”), zawieranych na odległość pomiędzy sprzedającym: Agnieszka Bobrukiewicz, adres: ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska, NIP 5422594125, REGON 052195960, wpisanym do rejestru CEDG pod numerem 5422594125 (zwanym dalej jako: “AB GROUP”) oraz nabywcami tych produktów poprzez dedykowaną stronę internetową: www.christinegranville.com.

2. Jakiekolwiek warunki sprzedaży ww. produktów odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków wymagają pisemnej zgody stron.

§ 2
Zawarcie umowy

1. Jakakolwiek forma prezentacji Produktów za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej nie stanowi i nie może być interpretowane jako złożenia prawnie wiążącej oferty sprzedaży Produktów, zważywszy, że zarówno asortyment Produktów, jak i ich dostępność może ulec zmianie.

2. Poprzez akceptację na dedykowanej stronie internetowej ikony ‘order to pay’ (zlecenie zapłaty), nabywca składa prawnie wiążące zlecenie nabycia Produktów, które zostały przez niego zidentyfikowane w wirtualnym koszyku zakupowym. Otrzymanie takiego zamówienia podlega natychmiastowemu potwierdzeniu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez nabywcę, dochodzi do zawarcia między nabywcą a AB GROUP prawnie wiążącej umowy kupna-sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

3. Poprzez zawarcie ww. umowy, AB GROUP zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia fabrycznie nowych i wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych Produktów objętych potwierdzonym zamówieniem, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionej ceny oraz kosztów dostawy zgodnie z warunkami tego zamówienia.

§ 3
Odstąpienie od umowy

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sprawie kupna-sprzedaży Produktów wyłącznie według swojego uznania i bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek okoliczności, pod warunkiem jednak, że skorzysta z tego prawa nie później niż w okresie czternastu (14) dni bezpośrednio następujących po otrzymaniu Produktów objętych zamówieniem.

2. W celu skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, nabywca jest zobowiązany złożyć oświadczenie woli w formie określonej w Załączniku 1 do niniejszych Ogólnych Warunków, według swojego uznania bądź przesyłając to oświadczenie na adres: info@christinegranville.com, bądź przesyłając je przesyłką listową na następujący adres obsługi klienta: AB GROUP,ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska”.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, w żadnym przypadku oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie zostanie uznane za prawnie skuteczne, jeżeli zostanie wysłane meilem lub nadane w urzędzie placówki pocztowej lub nadane do wysyłki kurierem po upływie ww. czternastodniowego (14) terminu. W każdym przypadku nabywca może potwierdzić otrzymanie oświadczenia telefonicznie pod numerem obsługi klienta: +48 519 567 557, czynnym w godzinach 9.00-17.00, poniedziałek-piątek, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. AB GROUP zastrzega jednak, że przekazanie informacji telefonicznie nie jest wystarczające w celu prawnie skutecznego odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Prawnie wiążący skutek odstąpienia ma wyłącznie oświadczenie woli nabywcy sporządzone w formie pisemnej i przesłane AB GROUP w sposób wyżej określony.

4. W braku wyraźniej zgody AB GROUP, nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, które zgodnie z treścią zlecenia nabywcy, zostały poddane personalizacji.

§ 4
Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Produktów, AB GROUP zobowiązuje się zwrócić wpłaconą przez nabywcę cenę w całości. Koszty dostawy zostaną potrącone z podlegającej zwrotowi ceny jedynie w sytuacji, gdy nabywca wybrał w złożonym zamówieniu inny niż najtańszy, oferowany przez AB GROUP, sposób dostarczenia Produktów.

2. Jakakolwiek płatność podlegająca zwrotowi w skutek odstąpienia przez nabywcę od umowy kupna-sprzedaży Produktów, zostanie zwrócona nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez AB GROUP oświadczenia o odstąpieniu. W każdym przypadku, AB GROUP ma prawo wstrzymać zwrot do czasu otrzymania Produktu w niepogorszonym stanie.

3. Zwrot Produktu powinien zostać dokonany w okresie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez AB GROUP oświadczenia woli nabywcy o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na adres: ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska. Termin ten zostanie uznany za zachowany, w przypadku, jeżeli Produkt zostanie nadany do wysłania w placówce pocztowej lub za pośrednictwem kuriera przed upływem ww. czternastodniowego (14) terminu.

4. W przypadku odstąpienia, nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu oraz ponosi odpowiedzialność w przypadku jego utraty lub uszkodzenia podczas wysyłki. W celu uniknięcia wątpliwości, zasada ta nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy zwrot Produktu następuje w rezultacie skorzystania przez nabywcę z przysługujących mu praw w ramach rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 5
Dostawa

1. Wysyłka Produktu następuje po otrzymaniu ceny przez AB GROUP. W braku odmiennego porozumienia, wysyłka następuje z magazynu wskazanego w treści zamówienia.

2. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Produktu albo warunków jego wysyłki zawarte na dedykowanej stronie internetowej CHRISTINE GRANVILLE mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie wiążą AB GROUP dopóki nie zostaną potwierdzone w umowie kupna-sprzedaży.

3. AB GROUP ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w przypadku niezawinionej możliwości jego dostarczenia zgodnie z zamówieniem, pod warunkiem poinformowania o tym nabywcy nie później niż siedem (7) dni od potwierdzenia zamówienia.

§ 6
Produkty spersonalizowane

1. Produkty marki CHRISTINE GRANVILLE mogą podlegać personalizacji na życzenie nabywcy zgodnie z zamówieniem.

2. AB GROUP ma prawo odmówić personalizacji Produktu, jeżeli według własnej oceny uzna, że naruszałoby to przepisy prawa, prawnie chronione prawa osób trzecich lub byłoby to niewłaściwe z innych powodów. W każdym przypadku, nabywca zwalnia niniejszym AB GROUP od skutków jakichkolwiek roszczeń, kar, odszkodowań etc., które mogą być związane z dokonaną na jego życzenie personalizacją Produktu.

3. Jakiekolwiek uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu nie znajdują zastosowania do Produktów spersonalizowanych na wyraźne życzenie nabywcy za wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot następuje w wykonaniu uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady Produktu lub udzielonej gwarancji.

§ 7
Cena oraz koszty dostawy

1. Aktualny cennik wraz z kosztami dostawy Produktów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej sprzedawcy: www.christinegranville.com.

2. AB GROUP ma prawo do zmiany ww. cennika oraz kosztów dostawy w każdym czasie, pod warunkiem że zmiana taka będzie mieć zastosowania do zamówień w trakcie realizacji. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 8
Płatności

AB GROUP akceptuje dokonywanie płatności za Produkty kartą kredytową lub przelewem bankowym z wykorzystaniem internetowego serwisu transferu środków pieniężnych PayPal. Wszystkie przelewy powinny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej: www.christinegranville.com.

§ 9
Gwarancja

1. Ze względów różnic w oprogramowaniu i urządzeniach służących do edycji i prezentacji fotograficznej, mogą wystąpić nieznaczne różnice w zakresie kolorystyki Produktów. Mając to na uwadze, jakkolwiek AB GROUP podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić, że prezentowane Produkty są w jak największym stopniu tożsame z oryginałem, rekomenduje się, aby składając ofertę, nabywca opierał swoją ocenę, przede wszystkim, na dostępnym opisie Produktu, będącego przedmiotem zamówienia.

2. AB GROUP zapewnia, że dostarczony Produkt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiada cechy przedstawione w opisie Produktu umieszczonym na dedykowanej stronie internetowej. Zobowiązania gwarancyjne AB GROUP obowiązują przez okres dwóch (2) lat od dostawy Produktu do nabywcy. W celu uniknięcia wątpliwości zobowiązania sprzedawcy wynikające z ustawowej rękojmi lub z gwarancji nie obejmują przypadków, gdy utrata cech Produktu jest wynikiem jego normalnego zużycia w trakcie korzystania.

3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji, okaże się, że dostarczony Produkt nie posiada określonych w umowie cech, jest niesprawny technicznie lub w inny sposób nieprzydatny do korzystania w sposób przewidziany, w sposób rozsądny porównując rzeczywiste cechy Produktu z cech przedstawionych w jego opisie na dzień złożenia zamówienia, nabywca, aby wykonać prawa przysługujące z gwarancji, zobowiązany jest zwrócić taki Produkt niezwłocznie po zaistnieniu wady oraz poinformować o tym fakcie sprzedającego. W takiej sytuacji, AB GROUP zobowiązana będzie, w zależności od wyboru nabywcy, zwrócić otrzymaną cenę Produktu albo, zakładając, że Produkt jest nadal oferowany, zastąpić taki Produkt na produkt, który jest fabrycznie nowy i wolny od wad. AB GROUP ponosi koszty zwrotu wadliwego Produktu, jak również koszty dostawy produktu zamiennego, zgodnie z warunkami określonymi na dedykowanej stronie internetowej CHRISTINE GRANVILLE.

4. Wszelkie powiadomienia związane z reklamacją stwierdzonych wad powinny być kierowane meilowo na adres:info@christinegranville.com lub na następujący adres punktu obsługi klienta: “AB GROUP ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska. Reklamacja powinna uwzględniać informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik 2 do niniejszych Ogólnych Warunków, aby umożliwić jej rozpatrzenie. Wszelkie zwrotu wadliwych Produktów powinny być kierowane na adres: “AB GROUP, ul. Radzymińska 22/54, 15-863 Białystok, Polska

5. AB GROUP jest zobowiązana rozpatrzyć i odpowiedzieć niezwłocznie na złożoną reklamację a w każdym wypadku nie później niż trzydzieści (30) dni od jej otrzymania.

6. W celu uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek uprawnienia nabywcy odnoszące się do zobowiązań gwarancyjnych AB GROUP dotyczą wyłącznie nabywcy i nie mogą być przeniesione na jakiekolwiek osoby trzecie, chyba że reklamacja zostanie uznana przez AB GROUP albo, w przypadku wystąpienia sporu, zasądzone przez właściwy sąd.

§ 10
Dane osobowe

Szczegółowe informacje, w tym prawa nabywcy, związane z przetwarzanymi przez AB GROUP danymi osobowymi, zawarte są w Załączniku 3 do niniejszych Ogólnych Warunków.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy zakup Produktu wiąże się z przyznaniem voucheru podarunkowego, voucher taki nie będzie podlegać wymianie na gotówkę za wyjątkiem sytuacji, gdy AB GROUP, według własnego uznania, wyrazi na to zgodę.

2. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w każdym czasie. W przypadku zmiany, nowy ujednolicony tekst Ogólnych Warunków zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.christinegranville.com i zacznie obowiązywać z dniem publikacji.

3. Wszelkie spory związane z ważnością lub realizacją umów kupna-sprzedaży Produktów podlegać będą rozpatrzeniu przez właściwy sąd powszechny.

4. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od 1 grudnia 2019 r.

[]