Regulamin konkursu Facebook – Christine Granville

Z DNIA 08.02.2022 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Zabawy na Facebooku (zwanym dalej “Zabawą”), jest
AB GROUP z siedzibą ul. Radzymińska 22 / 54, Białystok (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zabawy jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Zabawy. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Zabawy.
6. Zabawa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebook i jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook
7. Zabawa jest prowadzona na stronie:
https://www.facebook.com/ChristineGranvilleOfficial
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY ZABAWY
1. Uczestnikami Zabawy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin
(dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Zabawy,
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebooka
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Zabawie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA
1. W Zabawie przewidziano 3 nagrody główne i 10 nagród pocieszenia– dla osób wyłonionych w sposób wskazany w
§6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Zabawie są: Książka “Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek” autorstwa Moniki Koszewskiej (3 nagrody główne) i zniżka 50% na zegarki Christine Granville (10 nagród pocieszenia)
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Zabawie opublikowanego na
portalu Facebook
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY ZABAWY
1. Zabawa jest dostępny w formie ogłoszenia (dalej: „post“) na portalu społecznościowym
Facebook na profilu organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/ChristineGranvilleOfficial

2. Zabawa trwa od dnia 08.02.2022 do 25.02.2022 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest:
– Zaobserwowanie profilu Christine Granville i Monika Koszewska na Facebooku
– Oznaczenie osoby w komentarzu pod postem, która sprawdziłaby się w roli tajnej agentki i napisanie dlaczego
2. Informacje o Zabawie będą dostępne na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/ChristineGranvilleOfficial

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Zabawy jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook
2. Warunkiem uczestnictwa w Zabawie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy wykonania zadań opisanych w §
5.Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Zabawy
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
5. Zwycięzca Zabawy zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia Zabawy.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta na
stronie: https://www.facebook.com/ChristineGranvilleOfficial
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36
godzin od ogłoszenia wyników Zabawy na Facebooku Christine Granville wiadomości
prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. numer telefonu
c. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
9. Przyznane w Zabawie nagrody będą wysłane kurierem do wybranego uczestnika Zabawy do 14
dni kalendarzowych
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Zabawy, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka
w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jaki graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebook
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili
osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Zabawy;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacje strony Facebook

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.
2. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Zabawy
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Zabawie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Zabawy przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Zabawie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Zabawie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Zabawy lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Zabawy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2022 r. i obowiązuje do 25.02.2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jej trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora
5. Regulamin Zabawy dostępny jest na profilu i stronie marki Christine Granville

[]